September 6, 2014
Elsie Bragdon's 90th Birthday Party